Jūs atrodaties šeit

Praktiskās iemaņas jaunieši apgūst LLKC

Tālākizglītība
Starptautiskā pieredze pieaugušo izglītībā

Uzņēmumi mūsdienās vēlas atrast speciālistus ar zināšanām un pieredzi, tāpēc prakse jaunietiem ir nozīmīgs posms kvalitatīvas profesionālās izglītības ieguvē. Tā dod iespēju iegūt praktiskās iemaņas un iegūt darba pieredzi savā profesijā. LLKC sadarbībā ar LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācija) 2017. gada novembrī radusi iespēju nodrošināt prakses vietu topošajai Jegavas tehnikuma klientu apkalpošanas speciālistei Lotai Lejniecei.

No prakses ieguvumi ir gan uzņēmumam, gan praktikantam. Uzņēmumam tādā veidā ir iespēja atrast jaunus darbiniekus ar tam nepieciešamām idejām un iemaņām, attīstīt topošā sepciālista prasmes un kompetneces. Tas ir arī kā atbalsts studenta integrācijai darba tirgū. Savukārt praktikants var iepazīt konkrētā uzņēmuma darba organizāciju un vidi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, labāk izprast savu profesiju, iegūt jaunus kontaktus.

Inga Avota,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Uzziņai.

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).  Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 27. janvāris līdz 2023. gada 31. augusts. Projekta mērķis: palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās. Projekta izmaksastiek segtas 85% apjomā no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.