Jūs atrodaties šeit

Vasarā − īpašs ugunsdrošības režīms mežos

Mežsaimniecība

Pavasaris ar ikgadējo kūlas dedzināšanas vājprātu jau garām, tomēr tas nenozīmē, ka varam uzelpot. Ik gadu Latvijā atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem izdeg 500–600 ha meža, un 99% gadījumos ugunsgrēki izcēlušies cilvēku neapzinātas vai pēdējos gados arvien vairāk arī ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ.

Meža ugunsgrēku rezultātā tiek iznīcināta meža ekosistēma un koksnes resursi, kā arī radīts apdraudējums iedzīvotāju drošībai un veselībai.

Latvijā meža ugunsdrošības uzraudzību, meža ugunsgrēku atklāšanu un ierobežošanu visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un piederības nodrošina Valsts meža dienests (VMD). Šim nolūkam visā valstī izveidots meža ugunsnovērošanas torņu un meža ugunsdzēsības staciju tīkls, kas ļauj pēc iespējas ātrāk atklāt ugunsgrēkus un tos nodzēst. Meža ugunsgrēku dzēšanā piedalās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Kad iestājas ugunsnedrošais laikposms

Ik gadu Valsts meža dienests nosaka ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā, izvērtējot laika apstākļus un mitruma koncentrāciju mežos. Šajā periodā ir noteikts īpašs ugunsdrošības režīms mežos. Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts:

 • kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības; ugunskura vietu drīkst atstāt, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
 • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
 • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
 • bez saskaņošanas ar VMD mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Ugunsnedrošajā laikposmā mežā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Sevišķas ugunsbīstamības apstākļos pašvaldībām ir tiesības veikt pasākumus, kas samazina ugunsgrēku izcelšanās iespējamību mežā. Piemēram, liela sausuma gadījumā tās var slēgt meža ceļus, liegt apmeklētājiem pieeju noteiktām teritorijām, lai ierobežotu cilvēku koncentrāciju ugunsnedrošajās vietās.

Ja uz lauksaimniecības un citām zemēm ugunsnedrošā perioda noteikumi tieši neattiecas, taču šo zemju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, kā arī ikkatram jārēķinās, ja no ugunskura vai kūlas ugunsgrēka citā teritorijā aizdegas mežs, atbildība par to gulstas uz ugunsnelaimes vaininieka pleciem.

Profilaktiskie pasākumi

Lai pasargātu savu īpašumu − samazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespēju un to izcelšanās gadījumos varētu ugunsgrēkus sekmīgi nodzēst un samazināt to sekas, mežu īpašniekiem būtu ieteicams veikt profilaktiskos pasākumus:

 • Ierīkot un uzturēt mineralizētās joslas. Vietās, kur zemes nodalījuma josla robežojas ar mežu un augsnes kūdras slānis nav biezāks par 0,15 metriem, ieteicams ierīkot ne mazāk kā 1,5 m platu mineralizēto joslu, kas kavētu uguns izplatīšanos.
 • Meža ceļus un stigas uzturēt lietošanas kārtībā. Dabiskajās brauktuvēs mežā, kvartālstigās un grāvju atbērtnēs, kas var tikt izmantotas ugunsdzēsības vajadzībām, izlīdzina risas, novāc apaugumu un pielūžņojumu.
 • Ierīkot un uzturēt ūdens ņemšanas vietas tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu.
 • Uzstādīt brīdinājuma zīmes biežāk apmeklētās, piemēram, sēņošanas vai ogošanas vietās mežā.
 • Ierīkot un uzturēt atpūtas vietu meža ceļu krustcelēs biežāk apmeklētās vietās.
 • Pārtraukt meža darbus paaugstinātas bīstamības apstākļos.

Ja izcēlies meža ugunsgrēks

Meža ugunsgrēku rašanās risku palielina sauss un karsts laiks. Gadījumā, ja ir izcēlies ugunsgrēks, neuzmanīgi rīkojoties ar uguni vai no ugunskura, pēc iespējas ātrāk tas jāmēģina nodzēst, sitot liesmas ar zariem vai kādu citu pieejamu nedegošu priekšmetu.

Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā. Ja saprotams, ka uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties jābrīdina apkārtējie un jājiet uz vietu, kur var paglābieties – uz ceļa, meža stigas, lauka vai pie ūdenskrātuves. Dodoties prom no ugunsgrēka vietas, jāvirzās perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam, sekojot iespējamām vēja virziena izmaiņām. Jo ātrāk notikuma vietā ieradīsies ugunsdzēsēji un uzsāks dzēšanu, jo ātrāk tas tiks likvidēts un degšanas nodarītais postījums būs mazāks. Pamanot mežā ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana pa tālruni 112!

Sarmīte Grundšteine,

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Pievienot komentāru