Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki var pieteikties ES atbalstam mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs informē, ka no 2015. gada 6. jūlija līdz 4. augustam Lauku atbalsta dienests uzsāk pieteikumu pieņemšanu pasākumam Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalstāmā aktivitāte saistībā ar mežu - meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

Atbalsta saņēmējs: Lauku saimniecība; Juridiska persona (privātā kapitāla daļas > 50 %); Pašvaldība; Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs; Fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs. 

Atbalsta nosacījumi

·      Pārbūvējamai vai atjaunojamai meliorācijas sistēmai jābūt reģistrētai meliorācijas kadastrā;

·      meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;

·      izrokamās grunts apjoms ir vismaz 30 % no izbūvē izraktā darbu apjoma.

Atbalsta intensitāte:

 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana             60%
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos   70 %
 • Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu pārbūve un
  • atjaunošana,ja tiek ierīkotas videi draudzīgas meliorācijas
  • sistēmas (sedimentācijas baseins, meandrs, mitrājs)   80 %
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas       90 %
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts   100 %
  • un valsts nozīmes sistēmās

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa līdz 300 000 EUR

Projektu iesniegumus iesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Plašāka informācija www.lad.gov.lv vai zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000

Pievienot komentāru