Jūs atrodaties šeit

Lauksaimniekiem var noderēt arī ES atbalsts mežiem

Mežsaimniecība

Zemes un meža īpašnieki Eiropas Savienības atbalstu var saņemt Lauku attīstības programmas 2014.−2020. gadam atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Atbalstu meža jomā var saņemt trīs apakšpasākumos.

Apakšpasākumā  “Meža ieaudzēšana” īpašnieks atbalstu var saņemt par meža ieaudzēšanu, papildināšanu  un kopšanu,  ieaudzējot mežu gan vietās, kur mežs nav izveidojies, gan vietās, kur dabiska mežaudze jau sākusi veidoties, bet kociņu skaits nav pietiekams.

Meža ieaudzēšanai ir vairāki nosacījumi. Tiek atbalstīta mežaudžu ieaudzēšana neizmantotās lauksaimniecības zemēs, kuru auglība nav augstāka par 25 ballēm, un platībās, kas Valsts zemes reģistrā uzrādītas kā krūmāji. Ja plāno apmežot auglīgākus zemes gabalus, to kopplatība nedrīkst pārsniegt 2 ha. Maksimālā kopējā platība, kādu ar ES atbalstu var apmežot visā pārskata periodā, ir 10 ha. Gan mežu ieaudzējot, gan papildinot jau esošu audzi, tiek atbalstīta arī trīsreizēja platību kopšana.

Lai meža īpašnieki varētu pretendēt uz atbalstu apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”, vispirms nepieciešams Valsts meža dienesta (VMD) atzinums par to, ka platība tiešām tikusi iznīcināta vējgāzē, snieglauzē, sniegliecē vai meža ugunsgrēkā. Atbalstīta tiek iznīcinātas mežaudzes atjaunošana (jebkuras meža tipam atbilstošas koku sugas stādīšana) un kopšana.

Pasākums “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” ietver trīs galvenās aktivitātes:

  • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu,
  • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā,
  • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa vai blīgznas sugu mežaudzēs no 30 gada vecuma.

Retināt varēs līdz 10 gadu vecas baltalkšņu vai līdz 20 gadu vecas pārējo koku sugu mežaudzes, kā arī vecākas jaunaudzes, ja koku augstums nepārsniedz 10 m. Atbalstu var saņemt, ja valdošās sugas konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma. Par jaunaudžu retināšanu atbalstu atbilstoši pasākumu plānam vienā mežaudzē piecu gadu periodā var saņemt divas reizes, bet par jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu – vienu reizi.

Līdz ar retināšanu tiek atbalstīta arī priežu, egļu, bērzu un ozolu atzarošana, ja to vidējais augstums ir vismaz 6 m un tie aug atbilstošos meža tipos. Lai saņemtu atbalstu, jābūt atzarotiem vismaz 500 kociņiem augstumā, kas nav mazāks par 1/3 kociņa augstuma.

Tāpat kā iepriekšējā pārskata periodā, ar ES atbalstu var veikt neproduktīvo mežaudžu nomaiņu, kuras VMD saskaņā ar “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem” par tādām būs atzinis. No jauna meža vērtības uzlabošanā tiek atbalstīta ļoti laba aktivitāte − pieaugušo baltalkšņu (Ba) un blīgznu (Bl) audžu nomaiņa. Te gan ir nosacījums, ka Ba audzei jābūt vismaz 30 gadu vecai.

Jāņem vērā, ka pirms projekta pieteikuma sagatavošanas katram meža īpašumam jāsastāda “Meža apsaimniekošanas atbalsta plāns”, kuru apstiprina VMD.

Šajā pārskata periodā notikušas izmaiņas projektu izvērtēšanā. Arī iepriekš projektu vērtēšanā piešķīra punktus, kas tika ņemti vērā, projektus rindojot, taču tas bija aktuāli tikai tajos gadījumos, ja visiem pretendentiem finansējuma nepietika. Tagad ir izstrādāti projektu atlases kritēriji, pēc kuriem tos vērtēs. Lai pretendētu uz atbalstu, būs jāsavāc minimālais punktu skaits. Tas neattiecas vienīgi uz dabas postījumu atjaunošanas aktivitāti.

ES atbalsta saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.  

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos šajos noteikumos ietvertajām aktivitātēm. No 27. jūnija līdz 27. jūlijam ir atvērta projektu iesniegšanas otrā kārta ar kopīgo publisko finansējumu 9,5 miljoni eiro. Informācija un nepieciešamā projekta dokumentācija: www.lad.gov.lv.

Plašāka informācija par ES atbalstu mežiem pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra mājaslapas www.mkpc.llkc.lv sadaļā ES un valsts atbalsts mežsaimniecībai, kā arī informatīvā izdevuma „Čiekurs” vasaras izdevumā.

Visos ar projektu plānošanu saistītajos jautājumos var vērsties pie jebkura MKPC darbinieka, kas var palīdzēt praktiski apsekot platību dabā un izvērtēt tās atbilstību ES atbalstam, sagatavot projekta dokumentāciju un palīdzēt iesniegt projektu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Sarmīte Grundšteine, MKPC

Pievienot komentāru