Jūs atrodaties šeit

Izmantojiet iespēju apgūt jaunas zināšanas un pieredzi!

Mežsaimniecība

Šogad meža īpašniekiem būs iespēja apgūt jaunas zināšanas un praktisku pieredzi meža apsaimniekošanā.  

Piedāvājums mācīties

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Latvijas Lauku attīstības programmas “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” 2014.–2020. gadam ietvaros 2019. gadā organizēs mācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.

Mācības notiks par sekojošām tēmām:

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls;
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai;
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana;
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski;
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā;
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā;
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos;
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība;
 • Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana;
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā;
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana;
 • Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana;
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem;
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas;
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana;
 • Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs);
 • Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā.

Mācībās būs iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu, kā arī apmācību dalībnieks meža īpašnieks  var iegūt papildu piecus punktus ES projektu vērtēšanas procesā.  

Iespēja piedalīties mežu apmeklējumos

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzsācis mežu apmeklējumu organizēšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku. Mežu  apmeklējumi tiek piedāvāti gan Latvijā, gan ārzemēs. Pasākuma īstenošana turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Mežu apmeklējumi par aktuālām tēmām:

 • Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana (Latvija, Eiropa);
 • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās (Latvija, Eiropa);
 • Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana (Latvija, Eiropa);
 • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa);
 • Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās (Latvija)
 • Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde (Latvija);
 • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa);
 • Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa);
 • Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai (Latvija, Eiropa);
 • Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana (Latvija, Eiropa).

Pasākuma ietvaros tiks organizēti braucieni pie meža īpašniekiem un uz objektiem saistībā ar kādu no tēmām. Apmeklējumu laikā brauciena dalībniekiem būs iespēja dalīties meža apsaimniekošanas pieredzē un piedalīties diskusijās, kā arī rast jaunas idejas turpmākai darbībai.

Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām izmaksām.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām un apmeklējumiem ir obligāta, jo vietu skaits grupās ir ierobežots.

Plašāka informācija par plānotām mācībām un apmeklējumiem www.mkpc.llkc.lv vai pa tālruni 63050477.

Sarmīte Grundšteine, MKPC direktora vietniece informācijas un apmācību jomā

Foto Galerija: