Jūs atrodaties šeit

Aicinām meža īpašniekus pieteikties bezmaksas konsultācijām

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs turpina konsultāciju projekta īstenošanu Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām),tiesiskajiem valdītājiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par noteiktiem jautājumiem.

"Pašlaik esam snieguši konsultācijas 35 meža īpašniekiem − 15 ūdens resursu jomā, 20 dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzībā. 2017. gada trīs ceturkšņos būsim konsultējuši aptuveni 44 meža īpašniekus. Klienti ir apmierināti ar mūsu konsultantu ieteikumiem par meža apsaimniekošanu un veicamajiem darbiem. Meža īpašnieki labprāt izmanto iespēju bez maksas saņemt praktiskus padomus un iestigot cirsmas ūdensobjektu aizsargjoslās, kā arī augstu vērtē mūsu precīzos cirsmu vērtējumus,” stāsta Kārlis Folkmanis, MKPC Meža apsaimniekošanas vecākais speciālists.

Konsultāciju sniegšanu nodrošina Eiropas Savienības (ES) atbalsta finansējums, taču visiem meža īpašniekiem tas nebūs pietiekams, tādēļ aicinām savlaicīgi pieteikties konsultācijām.

Mežsaimniecības jomā tiek sniegtas konsultācijas šādos jautājumos:

- dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība. Konsultants apseko meža īpašumu un sagatavo atzinumu par meža zemē sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža biotopiem, t.sk. rekomendējamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem.

- savvaļas putnu aizsardzība. Pēc meža īpašuma apsekošanas konsultants sagatavo atzinumu par meža zemē sastopamajām īpaši aizsargājamām putnu sugām, t.sk. rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem.

- ūdens resursi. Konsultants veic meža apsaimniekošanas plānošanu upju, ezeru un citu ūdensobjektu aizsargjoslās, t.sk. apseko ciršanai plānotās platības un atstājamo, izcērtamo koku noteikšana.

Pēc konsultācijas meža īpašnieks saņem meža apmeklējuma lapu ar konsultanta ieteikumiem, atzinumu, koksnes resursu novērtējumu, meža apsaimniekošanas plānu un citu saistīto dokumentāciju.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā ir 1500 eiro. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju jautājumiem, piemēram, lauksaimniecībā.

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultāciju saņemšanu var saņemt MKPC nodaļās. Meža īpašniekam jāvēršas attiecīgajā nodaļā, kurā atrodas meža īpašums. Nodaļu kontakti pieejami interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv, sadaļā – speciālisti.

Konsultācijas tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests