Jūs atrodaties šeit

Slaucamo govju ganību sistēmas

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu” (LAD līguma Nr. LAD160419/P26).

Mērķis: Nodemonstrēt videi draudzīgu daudzlauku ganību sistēmu piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt piena pašizmaksu.

Projekta Nr.: 19-00-A00102-000009.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: z/s “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkot demonstrējumu piena lopkopības saimniecībā, veidojot divas slaucamo govju grupas  ar atšķirīgu ganīšanas sistēmu; veikt ganību izvērtējumu visa demonstrējuma periodā, nosakot zālāju ražības rādītāju kontroli; noteikt ganīšanas ekonomisko efektivitāti.

Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācija par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta: z/s “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads. Kontaktpersona: LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante Zita Briška, e-pasts: zita.briška@llkc.lv,  tālr. 29458781.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests