Jūs atrodaties šeit

Robotizētās piensaimniecības saimniekošanas pieredze

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: „Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus (LAD līguma Nr. LAD160419/P22).

Mērķis: Izvērtēt precīzas slaucamo govju ēdināšanas nozīmi piensaimniecībā, kurā govju slaukšanai izmanto slaukšanas robotus, un praktiski nodemonstrēt precīzu slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas ietekmi uz vielmaiņas slimību samazinājumu ganāmpulkā, tādējādi palielinot ražošanas ekonomisko efektivitāti.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000005.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2021. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: “Mareņi”, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība  “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Praktiski nodemonstrēt slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošanu, parādot atšķirības ēdināšanā robotu apsaimniekošanas sistēmā no tradicionālās apsaimniekošanas sistēmas; izpētīt biežākās vielmaiņas slimības ganāmpulkā un veikt darbības, lai tās samazinātu; izvērtēt govju brāķēšanas iemeslus. Demonstrējuma laikā veicot vairākus novērojumus un uzskaiti, piemēram, laktācijas uzsākšanas analīzi un  pēcatnešanās perioda slimības plānots iegūt objektīvu informāciju par slaucamo govju apsaimniekošanu un ēdināšanu; veikt robotu informācijas saistības analīzi ar praktisko apsaimniekošanu un ēdināšanu; pētīt daļēji miksētas barības devas (PMR) ietekmi uz iegūtajiem rādītājiem. Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā,  demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācija par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: z/s “Mareņi”, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads.

Kontaktpersona: LLKC Valmieras konsultāciju biroja lopkopības konsultante Rita Gluha, e-pasts: rita.gluha@llkc.lv, tālr. 26362938.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests