Jūs atrodaties šeit

LLKC konsultāciju birojos darbu uzsākuši speciālisti uzņēmējdarbībā

Lauku attīstība

Šī gada aprīlī Zemkopības ministrijas vadības apspriedē tika pieņemts lēmums, ka efektīvāk jāīsteno viens no LLKC galvenajiem darbības virzieniem – uzņēmējdarbības veicināšana laukos. Tāpēc tika veikta lauku attīstības speciālistu darba reorganizācija, un no 1. augusta Latvijas teritorijā darbojas pavisam 125 novadu lauku attīstības un 26 uzņēmējdarbības konsultanti. Nodrošināts, lai katrā no LLKC birojiem strādātu viens uzņēmējdarbības konsultants.  

Pārmaiņu nepieciešamība un būtība
Galvenais uzdevums, veicot lauku attīstības speciālistu darba reorganizāciju, ir apzināt uzņēmējdarbības vidi tieši lauku teritorijās, tajā skaitā mazpilsētās. Uzņēmējdarbība valsts teritorijā attīstās nevienmērīgi, un tas ir loģiski, jo visi reģioni nerobežojas ar Rīgu, kas ir pārdošanas vai patērēšanas vieta lielākajai daļai laukos saražotās produkcijas. Nav iespējams mainīt teritorijas novietojumu, bet ir iespējams radīt labvēlīgākus apstākļus uzņēmumu attīstībai, piemēram, rūpējoties par infrastruktūru visās iespējamās izpausmēs.

Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 3000 vidēja līmeņa saimniecību, bet vairāk nekā 80 000 ir tādu, kam ir zemi lauksaimniecības produktu ražošanas rādītāji. Tātad 80 000 saimniecībām ir nepieciešams padoms, kā attīstīties vai pārkvalificēties, – tas ļoti liels darba lauks un ambiciozs mērķis. Tuvojas nākamais ES fondu plānošanas periods 2014. –2020. gadam. Latvijā jau uzsākts darbs pie jaunā Lauku attīstības plāna izstrādes. Kam un kur likt galveno uzsvaru? Bizness vai apdzīvota teritorija? Nav šaubu, ka lauksaimniecībai kā tautsaimniecības nozarei ir jābūt biznesam. Tā nodrošina ražošanu, rada darba vietas un maksā nodokļus. Latvijā par biznesa saimniecībām šobrīd varam uzskatīt vien aptuveni  5000 saimniecību, pārējās tikai ar iztiku nodrošina sevi un savas ģimenes.

Aktuāls ir jautājums par to, kuras no šīm saimniecību grupām nākotnē atbalstīt ar fondu finansējumu, kā arī – vai katrai no tām varēs piedāvāt vienādus nosacījumus, vai tiem ir jābūt atšķirīgiem. Kā atrast pareizo pieeju? Šīs politikas veidošanai ir vajadzīgs pamatots un apsvērts viedoklis. Jāapkopo arī to uzņēmēju viedokļi, kuriem līdz šim pietrūkusi dūša vai pašapziņa izpausties dažādās lauksaimnieku organizacijās, pietrūkusi prasme vai laiks atrast sev lobiju. Lūk, tādi ir šī brīža apstākļi un uzdevumi jaunā specialista darbības laukā.

Konsultācijas uzņēmējiem
Svarīgākais no darba uzdevumiem ir konsultācijas un saimniecību attīstības plāna izstrāde. Tas būs darbs ilgtermiņā, jo uzņēmums saņems ne tikai izstrādāto, ekonomiski pamatoto plānu, bet darba procesā tiks veikta arī plāna precizēšana un nodrošināta ieviešanas uzraudzība. Darbība notiks pasākuma Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma un Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma ietvaros.

Svarīga ir uzņēmējdarbības konsultanta sadarbība ar Valsts Lauku tīklu, kura funkcija ir izglītojošo semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu koordinēšana un finansējuma piesaiste. Uzņēmējdarbības konsultanta uzdevums ir censties, lai viņa pārziņā esošās teritorijas uzņēmēji uzzinātu par visām apmācību iespējām un tās arī izmantotu.

Nozīmīgs ir arī atbalsts esošai un topošai kooperācijai. Konsultanta uzdevums ir organizēt kooperatīvam vai topošai kooperācijai nepieciešamos seminārus un pieredzes apmaiņas vizītes.

Uz nākotni vērsta aktivitāte būs sadarbība ar lauku skolām, tikšanās organizēšana skolēniem ar uzņēmējiem. Pasākumi tiks rīkoti ar mērķi jauniešos veicināt savas teritorijas identitātes apzināšanu, vēlmi izglītoties un darboties tās attīstības labā.

Konsultanta uzdevums ir arī uzturēt un aktualizēt uzņēmumu datu bāzi. Tā saturēs informāciju par uzņēmējiem nepieciešamās izglītojošās programmas saturu, citu specializāciju konsultantu piesaistes nepieciešanību, mārketinga aktualitātēm.

Uzņēmējdarbības konsultantam ir jābūt kontaktā ar pašvaldību vadītājiem un attīstības nodaļu speciālistiem. Tieši šī vieksmīgā sadarbība  nākotnē var dot nozīmīgu atbalstu uzņēmējiem. Konsultants ir tas, kurš apkopo un noformulē uzņēmēju vajadzības, viņš ir arī  to lobētājs valsts institūcijās.  

Visas konsultācijas un specialista rīkotie pasākumi ir bez maksas.

Valmieras lauku konsultāciju birojā no 1. augusta uzņēmējdarbības konsultanta pienākumus veic Inga Ozoliņa, bet Valkas birojā – Valda Empele.

Jaunumi novadu lauku attīstības speciālistu pienākumos
Novadu lauku attīstības speciālistu skaits Valmieras un Valkas bijušo rajonu teritorijās paliek nemainīgs. Situācija citos novados bija atšķirīga – piemēram, vairākās Rīgas apkārtnes novadu pašvaldības vairs nesaņēma finansējumu speciālista algošanai un darba vietas nodrošināšanai, bet savukārt Latgales reģionā speciālistu skaits tika palielināts.

Lauku attīstības speciālistu darba uzdevums ir datu bāzes izveide, uzturēšana un aktualizēšana. Tā ietver ziņas par darba ņēmējiem, jauniešiem, potenciālajiem darba ņēmējiem un uzņēmējiem – darba devējiem.

Sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu turpinās semināru un izglītojošo pasākumu organizēšana. Tieši apmācību tēmu apzināšana un to organizēšana ir lauku attīstības speciālistu plašais darba lauks. Turklāt ir jāveic arī ne tikai radošs, bet arī nepieciešams darbs – statistikas rādītāju savākšana un apkopošana. Šie pasākumi nereti prasa lielu piepūli, statistikas un tēmas mēdz būt ļoti dažādas un apjomi –neprognozējami.

Sagatavoja Daiga Siliņa, LLKC Valmieras un Valkas nodaļu un konsultāciju biroju vadītāja

P. S. Pēc autores iniciatīvas ievietojam mājaslapā rakstu, kas nopublicēts Valmieras laikrakstā Liesma un Valkas Ziemeļlatvijā.

Pievienot komentāru