Jūs atrodaties šeit

Valsts un ES atbalstu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Grāmatvedība

Lai arī līdz 2013. gada ienākumu deklarācijas sagatavošanas termiņam vēl ir laiks, tomēr ir svarīgi laikus saprast, kuri atbalsti un kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikti vai arī atbrīvoti no tā.

Vispirms apskatīsim likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas, kas attiecas uz nodokļa piemērošanu lauksaimniecības atbalsta summām. Likuma 9. panta 1. daļas 1. punkts nosaka, ka ar nodokli apliekamajā ienākumā neiekļauj ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ja tie nepārsniedz 2000 latu gadā. Šī paša panta 3.5daļa nosaka, ka lauksaimniecības ienākumi ietver arī valsts atbalsta vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros saņemtos maksājumus līdz 2000 latiem gadā.

Vienlaikus jāņem vērā, ka likuma 11. panta 17. daļa nosaka, ka maksātāji, kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā un ir saņēmuši valsts atbalsta vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumu avansus, kas atbilstoši atbalsta nosacījumiem piešķirti, lai kompensētu izdevumus, kuri maksātājam faktiski radīsies šo maksājumu administrēšanai un izmaksai saimnieciskajā gadā, kas sākas taksācijas gada 1. jūlijā un beidzas pēctaksācijas gada 30. jūnijā, šīs summas ir tiesīgi iekļaut pēctaksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumos. Daļa lauksaimnieku šīs normas piedāvātās iespējas arī izmantoja un otrajā pusgadā saņemtās atbalsta summas ienākumu deklarācijā iekļāva nākamajā gadā.

Tomēr lauksaimniekiem patīkama norma ir iekļauta likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Pārejas noteikumu 94. punktā, un tā nosaka, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo 2013. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tas nozīmē, ka 2013. gadā saņemtie lauksaimniecības atbalsti ir ar nodokli neapliekami un gada ienākumu deklarācijā attiecīgi tiks norādīti subsīdiju rindā, nevis kopā ar lauksaimniecības ieņēmumiem.

Bet jāņem vērā, ka daļa lauksaimnieku 2012. gada otrajā pusē saņemtos atbalstus 2012. gada ienākumu deklarācijā neiekļāva. Tas nozīmē, ka šie atbalsti noteikti ir jānorāda 2013. gada ienākumu deklarācijā. Burtiski lasot likuma Pārejas noteikumu 94. punktu, atbrīvojums no ienākuma nodokļa attiektos tikai uz 2013. gadā saņemtajiem atbalstiem. Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā sadaļā, kur atrodami jautājumi un atbildes par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir ievietota šāda informācija:

„Jautājums:

Vai no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kuras avansā ir saņemtas 2012. gadā par 2013. gadu?

Atbilde:

Nodokļa maksātāji, kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā,  2012. gadā avansā saņemto atbalsta maksājumu, kas piešķirts, lai kompensētu izdevumus, kuri atbalsta maksājuma saņēmējam faktiski radīsies 2013. gadā, var norādīt 2013. gada ieņēmumos. Minētā atbalsta maksājuma summa 2013. gadā nav jāiekļauj ar nodokli apliekamajā ienākumā.”

 

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finansu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Pievienot komentāru