Jūs atrodaties šeit

Nekustamā īpašuma nodoklis lauksaimniecības zemei

Grāmatvedība

Atgādinām, ka 2015. gada nogalē pieņemtie grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka vairākus jaunumus, kas tiek piemēroti 2016. gadā.

Lauksaimniekiem saistoši ir grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantā, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” vai “Ūdens objektu zeme”, nekustamā īpašuma nodokli līdz 2025. taksācijas gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam. Speciālā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību. Taksācijas gada lauku zemes speciālās vērtības pieaugums gadā nepārsniedz 10 procentus no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības.  Speciālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lauku zemes kadastrālo vērtību.

Likuma Pārejas noteikumi paredz, ka speciālo vērtību pēc stāvokļa 2016. gada 1. janvārī Valsts zemes dienests nosaka, salīdzinot kadastrālo vērtību, kāda tā bijusi 2015. gada 31. decembrī, un kadastrālo vērtību, kas noteikta 2016. gada 1. janvārī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību, ja 2016. gada 1. janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums nepārsniedz 10 procentus no kadastrālās vērtības 2015. gada 31. decembrī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību 2015. gada 31. decembrī, kurai piemērots koeficients 1,1, ja 2016. gada 1. janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums pārsniedz 10 procentus no kadastrālās vērtības 2015. gada 31. decembrī.

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

 

Pievienot komentāru