Jūs atrodaties šeit

Jaunumi nodokļu jomā

Grāmatvedība

Iepazīstinām ar būtiskākajām izmaiņām nodokļu jomā, kas stājas spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Turpinājums – “Lauku Lapas” nākamajā numurā.

Izmaiņas attiecībā uz algu aprēķinu

Sākot ar 2018. gadu, algu aprēķini kļūs sarežģītāki, ja alga lielāka par 440 eiro, bet toties daudziem pēc nodokļu nomaksas tā sanāks nedaudz lielāka.

Salīdzinājumam ar 2017. gadu nelielajā tabuliņā apkopota algu aprēķiniem biežāk nepieciešamā informācija:

 

 

2017. g.

2018. g.

Minimālā mēnešalga, eiro

380

430

Algas nodoklis

23%

Algai līdz 1667 eiro mēnesī – 20%

 

 

Algai no 1667–4583 eiro mēnesī – 23%

 

 

Algai virs 4583 eiro mēnesī – 31,4%

 

 

Ja nav algas nodokļa grāmatiņas, – 23%

Neapliekamais minimums mēnesī, eiro

60

Algai līdz 440 eiro –  200

Algai no 440–1000 eiro – diferencētais

Algai virs 1000 – nav

Atvieglojums par apgādībā esošu personu mēnesī, eiro

175

200

VSAOI darba devēja likme

23,59%

24,09%

VSAOI darba ņēmēja likme

10,5%

11%

VSAOI pensionāram, darba devēja likme

20,57%

21,31%

VSAOI pensionāram, darba ņēmēja likme

9,16%

9,56%

Riska nodeva, eiro

0,36

0,36

 

Būtiski algas aprēķins mainās tiem, kas neiesniedz darba vietā algas nodokļa grāmatiņu (elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS)). Tiem, kā redzams aprēķinu tabulas otrajā piemērā, algas nodoklis (IIN) tiek aprēķināts nevis pēc valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) atskaitīšanas, bet uzreiz no algas, to samazinot tikai par 20% no VSAOI, kā arī IIN likme viņiem būs 23%.

Savukārt tiem, kam algas ir virs 440 eiro, bet nepārsniedz 1000 eiro, darba vietā piemēros prognozēto neapliekamo minimumu, kuru aprēķinās VID pēc īpašas formulas, kas noteikta MK noteikumos Nr. 676.

Tiem, kam alga pārsniegs 1000 eiro, neapliekamo minimumu nepiemēros.

Vēl viens robežlielums ir 1667 eiro.  Algai, kas mēnesī pārsniedz šo summu, ar IIN 23% apliek visu pārsnieguma (nevis visu) summu (tabulas 4. piemērs ar 2000 eiro algu).

Tā kā IIN likme atkarīga arī no kopējiem gada ienākumiem, ir jāuzmanās tiem, kam gada laikā plānojas ienākumi, kas pārsniegs 20 004 eiro.  Jo tad var gadīties, ka, gatavojot gada ienākuma deklarāciju, IIN būs jāpiemaksā, ja darba vietās tika piemērots IIN 20%. Jo ienākumam virs 20 004–55 000 eiro IIN likme ir 23%, bet pārsniegumam virs 55 000 vēl lielāka – 31,4%. Lai izvairītos no nevēlamiem pārsteigumiem gada beigās, pastāv iespēja darba vietā uzrakstīt iesniegumu, lai darba vieta piemēro 23%. Pēc tam gada beigās var gadīties, ka veidosies IIN pārmaksa, kuru varēs saņemt atpakaļ pēc deklarācijas iesniegšanas.

Pensionāriem izmaiņas lielākoties nāks par labu. Tā kā pensionāriem pensijas reti kad pārsniedz 1667 eiro mēnesī, viņiem IIN likme būs 20% (nevis 23% kā līdz šim), kā arī palielināts neapliekamais minimums 250 eiro jeb 3000 eiro gadā (līdz šim bija 235 eiro mēnesī).

Ar dažiem piemēriem parādīšu, kā tiks aprēķinātas algas turpmāk. Tabuliņā dotas dažāda lieluma algas. Saīsinājumu nozīme: ANG – algas nodokļa grāmatiņa; VSAOI DŅ – darba ņēmēja VSAOI; NM – neapliekamais minimums; VSAOI DD – darba devēja VSAOI. Darbinieks ir apdrošināms visiem veidiem (“parastais”).

 

Alga

ANG

VSAOI DŅ

NM

Ar IIN apliek

IIN

Uz rokas

VSAOI DD

440

ir

440*0.11=48,40

200

440-48,4-200=191,6

191,60*0,2=38,32

440-48,4-38,32=353,3

440*0,2409=105,97

440

nav

440*0.11=48,40

Nav

440

440*0,23- (48,4-48,4*0,20)=91,52

440-48,4-91,52=300,08

440*0,2409=105,97

700

ir

700*0,11=77

102,15 Prognozēts1

 

700-77-102,15=520,85

520,85*0,2=104,17

700-77-104,17=518,83

700*0,2409=168,63

2000

ir

2000*0,11=220

Nepiemēro

 

1667-220=1447

2000-1667=333

1447 * 0,2=289,4

333*0,23= 76,59

 

2000-220-289,4-76,59=1414,01

2000*0,2409=481,8

 

1 – Nosaka VID pēc īpašas formulas un paziņo EDS 1. janvārī un 1. augustā.

Plašāk skatīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12., 13., 15. pantu, kā arī MK noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru IIN aprēķināšanai”. Tāpat VID mājaslapā būs pieejams materiāls, kas palīdzēs saprast, kā rēķināt algu.

Grozījumi attiecībā uz apliekamā ienākuma noteikšanu saimnieciskās darbības veicējiem

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme būs atkarīga no kopējiem gada ienākumiem (starpības starp ieņēmumiem un izdevumiem). Ienākumiem līdz 20 004 eiro – 20%, no 20 004–55 000 eiro būs 23%, virs 55 000 eiro – 31,4%.

Kā jau vienā no iepriekšējiem “Lauku Lapas” numuriem informējām, tiks ierobežoti izdevumi – tie nedrīkstēs pārsniegt 80% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Izņēmums ir jauniem uzņēmumiem pirmie divi gadi un visiem – tajā gadā, kad izbeidz saimniecisko darbību.

Izmaiņas skar arī pamatlīdzekļu uzskaiti. Būs jānodala pamatlīdzekļi, kas iegādāti līdz 2017. gada 31. decembrim (“vecie”) un pēc tam (“jaunie”), jo tiem atšķirsies uzskaite.  “Vecajiem” varēs izvēlēties vienu no divām metodēm – turpināt kā līdz šim ar dubulto nolietojuma likmi vai bez dubultās. Izvēlēto metodi mainīt nevarēs. Savukārt “jaunajiem” varēs izvēlēties vai nu degresīvo metodi (pēc procentiem) vai lineāro (pēc izmantošanas gadiem). Šajā gadījumā metodi varēs mainīt, bet ne biežāk kā reizi 10 gados. Un jaunums vēl ir tas, ka, sākot ar 2018. gadu, pie pamatlīdzekļiem varēs attiecināt, sākot ar vērtību 1000 eiro. Sīkāk par to lasiet likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 pantā un tā Pārejas noteikumu 128. punktā.

Attiecībā uz avansa maksājumiem, tos turpmāk VID aprēķinās automātiski, nodokļu maksātājs, ja nepieciešams, varēs iesniegt precizējumus.

Citi grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Ienākumam no kapitāla (tai skaitā dividendēm pielīdzināmam ienākumam) likme būs 20%. Mainīta deklarācijas par ienākuma no kapitāla pieauguma iesniegšanas kārtība: ja ienākums ceturksnī līdz 1000 eiro – iesniedz līdz nākamā gada 15. janvārim; ja virs 1000 eiro – iesniedz par ceturksni līdz 15. datumam.

Dividendēm pielīdzināmajam ienākumam, kuru individuālais uzņēmums (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kas ir UIN maksātājs, izmaksā individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašniekam, veicot iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas (kura radusies līdz 2017. gada 31. decembrim) sadali, 2018. un 2019. gadā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 10 procentu apmērā (likuma Pārejas noteikumu 133. punkts). Līdzīgs atvieglojums attiecas uz dividendēm un nosacītajām dividendēm.

Daudziem zemnieku saimniecību īpašniekiem (UIN maksātājiem)  ir radies jautājums, kas darāms ar tiem dividendēm pielīdzinātajiem ienākumiem, kas attiecas uz peļņu līdz 2012. gadam. Līdz šim šo peļņu varēja izņemt, to neapliekot ar nodokli. To noteica likuma Pārejas noteikumu 74. punkts. Likumā nekas vairāk nav pateikts, un saskaņā ar VID mutisku skaidrojumu, arī turpmāk peļņas līdz 2012. gadam izņemšana nav jāapliek ar nodokli. Tomēr, tā kā apstiprinājums ir tikai mutisks, vajadzētu rakstīt VID uzziņu, lai sniedz arī rakstisku apstiprinājumu, tad būs pavisam droši tā rīkoties.

Izmaiņas skar arī attaisnotos izdevumus, kas aktuāli būs, gatavojot 2018. gada ienākuma deklarāciju. Tad attaisnotie izdevumi par ārstniecību (ieskaitot zobārstniecību), izglītību un ziedojumiem nedrīkstēs pārsniegt 50% no apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 600 eiro. Savukārt iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi kopā nedrīkstēs pārsniegt 10% no apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Ja gada deklarācijā veidosies IIN pārmaksa, tad atpakaļ varēs dabūt tikai to, kas attiecas uz 20% nodokli.

Ar IIN apliekamajā summā neiekļauj 2013.–2023. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

No 2018. gada ar IIN 23% apliek arī laimestus (izņemot Simtgades loteriju) virs 3000 eiro/gadā.

Anda Skadiņa, Grāmatvedības konsultante