Jūs atrodaties šeit

Izmaiņas kārtībā, kādā sniedzamas ziņas par darba ņēmējiem

Grāmatvedība

Ar šī gada 1. jūniju stājas spēkā izmaiņas kārtībā, kādā darba devējiem jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem.

Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka kārtību, kādā darba devējs Valsts ieņēmumu dienestam ziņo par izmaiņām darbinieku sastāvā, kā arī par izmaiņām attiecībā uz darbinieku statusu saistībā ar sociālo apdrošināšanu. 2014. gada septembrī izdarītie grozījumi paredzēja vairākas izmaiņas darba devēja Ziņu par darba ņēmējiem iesniegšanas kārtībā, kas stājas spēkā ar šī gada 1. jūniju.

Darba devējam vairs nav jāsniedz ziņas gadījumos, kad darbiniekam mainās darba ņēmēja statuss, t. i., apdrošināšanas veidi, kuriem viņš tiek apdrošināts. Līdz ar to Noteikumu 1. pielikumā „Ziņas par darba ņēmējiem” sadaļa „Ziņu kods un tā atšifrējums” ir izteikta jaunā redakcijā, nosakot šādus ziņu kodus:

Kods

Atšifrējums

11

Darba ņēmēja statusa iegūšana

14

Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

16

Mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšana

21

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu

22

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba

23

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja likvidāciju

24

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ

25

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana citos gadījumos

40

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns

41

Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns

50

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas

51

Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas

61

Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos

71

Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs

72

Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs

81

Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums

82

Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums

29

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam

PM

Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa

91

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu

92

Datums, ar kuru darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks (bērna tēvs) ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Ja darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, tam nav jāsniedz ziņas par:

1) par darbinieku profesijas kodiem;

2) par darba ņēmēja statusa iegūšanu, ja to ieguvis mikrouzņēmuma īpašnieks, mikrouzņēmuma valdes loceklis un mikrouzņēmuma prokūrists.

Ziņu kodu tabulā redzams, ka ieviesti arī divi jauni kodi – 91 un 92. Ar šiem kodiem iesniedzamas ziņas par tādu darba ņēmēju, kuram ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums kā bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu.

Nodokļa piemērošana ieņēmumiem no savvaļas ogu un sēņu pārdošanas

Vasara ir laiks, kad nereti ieņēmumu gūšanai tiek pārdotas pašu lasītās meža veltes – ogas un sēnes. Tā kā ienākuma nodokļa piemērošana šādiem ienākumiem vairākas reizes ir mainīta, atgādināšu par kārtību, kas ir spēkā šobrīd.

Ja fiziskā persona, kura nav saimnieciskās darbības veicējs, pārdod sēnes vai ogas, ienākums līdz 3000 eiro apmēram ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams. Jāņem gan vērā viens svarīgs apstāklis – 3000 eiro neapliekamais ienākums attiecas uz trim ienākuma pozīcijām kopā un tie ir ienākumi no:

  • sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas;
  • lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;
  • parka vīngliemežu ieguves.

Lai sekotu līdz ienākuma apmēram gada laikā, ieteicams saņemtos ieņēmumus reģistrēt. Ja gada laikā ienākums pārsniedz 3000 eiro, fiziskajai personai ir pienākums 5 dienu laikā reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam.

Sagatavoja Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru