Jūs atrodaties šeit

Grozījumi PVN likumā

Grāmatvedība

Grozījumi PVN likumā pieņemti 2019. gada 20. jūnijā un stājas spēkā 2019. gada 12. jūlijā. “Latvijas Vēstnesī” tie publicēti 2. jūlijā.

Likuma 73. pants papildināts ar diviem jauniem izslēgšanas apstākļiem, kas paredz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiesības nevis pienākumu reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanai no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra. Šie jaunie likumā iekļautie apstākļi ir, ja:

- reģistrēts nodokļa maksātājs vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus nodokļa deklarācijās nav norādījis nevienu darījumu;

- reģistrēts nodokļa maksātājs veic visu amatpersonu nomaiņu.

Nosakot jaunus apstākļus reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanai no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, PVN likums papildināts ar 83.4. un 83.5. pantu, kas nosaka reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanas kārtību, iestājoties katram apstāklim atsevišķi. VID, veicot nodokļa kontroles un administrēšanas pasākumus un konstatējot izslēgšanas apstākli, izslēgs reģistrētu nodokļa maksātāju no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra tikai tajos gadījumos, ja pēc komunikācijas ar reģistrētu nodokļa maksātāju un saņemtās informācijas izvērtējuma tiks konstatēts risks attiecībā uz nodokļa nomaksu, un tā dēļ var tikt nodarīti zaudējumi valsts budžetam.

Līdz ar grozījumiem PVN likuma 73. panta 3. daļā, kas paredz divus jaunus apstākļus, kuriem iestājoties reģistrēts nodokļa maksātājs tiek izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ir attiecīgi precizēts un papildināts PVN likuma 70. pants, paredzot jaunus nosacījumus, kuriem izpildoties, nodokļa maksātājs atkārtoti tiek reģistrēts VID  pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Lai ierobežotu īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma preču importa darījumos izmantošanu krāpnieciskas darbības mērķiem, PVN likuma 85. panta 4. daļa ir izteikta jaunā redakcijā un papildināta ar nosacījumiem īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma preču importa darījumos atļaujas saņemšanai.

PVN likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu 35. punktu, kas paredz veikt vienreizēju pasākumu, lai novērstu reģistrētu nodokļa maksātāju numuru izmantošanu krāpniecības nolūkos, proti, izslēgt no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra “gulošos” komersantus, kuri nodokļa deklarācijās par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem nav norādījuši nevienu darījumu. Likums paredz, ka līdz 2019. gada 20. septembrim no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra izslēdz tādus reģistrētus nodokļa maksātājus (izņemot PVN grupu), kuri ir reģistrēti VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vismaz 12 kalendāra mēnešus, bet līdz 2019. gada 20. jūlijam nodokļa deklarācijās par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem nav norādījuši nevienu darījumu. Reģistrētu nodokļa maksātāju uzskata par izslēgtu no VID  pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra ar 7. dienu pēc tam, kad lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra nodots pastā, vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, – ar otro darbdienu pēc tam, kad lēmums ievietots minētajā  sistēmā. Ja lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts, tas neaptur šī lēmuma darbību.

Linda Puriņa,

Grāmatvedības eksperte, sertificēta nodokļu konsultante