Jūs atrodaties šeit

Gada ienākumu deklarācija par 2019. gadu

Grāmatvedība

Sākot ar 1. martu, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu. Ja gada ienākumu deklarācija par 2019. gadu ir jāiesniedz obligāti, tad iesniegšanas termiņš ir no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. jūnijam (ja taksācijas gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro – no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam).

Atgādinu personu loku, kurām gada deklarācija jāiesniedz obligāti:

 • saimnieciskās darbības veicēji;
 • personas, kuras guvušas ienākumus ārvalstīs (izņemot algota darba ienākumu ES dalībvalstīs);
 • personas, kuras guvušas ienākumus uz kuģa starptautiskajos pārvadājumos;
 • personas, kuras guvušas ar IIN neapliekamos ienākumus, ja ienākuma apmērs pārsniedzis 10 000 eiro (piemēram, ienākums no personīgās mantas pārdošanas);
 • personas, kuras guvušas ienākumu, no kura izmaksas brīdī nodoklis nav ieturēts;
 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro);
 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu.

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 662.

2019. gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un septiņiem tās pielikumiem:

 • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
 • D11 pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
 • D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
 • D21 pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
 • D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
 • D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
 • D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”.

Saimnieciskās darbības veicēji aizpilda deklarācijas D3 vai D31 pielikumu. Divkāršās grāmatvedības kārtotājiem papildus gada ienākumu deklarācijai jāsagatavo arī individuālā komersanta finanšu pārskats, kas sastāv no ieņēmumu un izdevumu pārskata un bilances.

Atgādināšu dažas būtiskas nianses, kas jāņem vērā saimnieciskās darbības veicējiem, aprēķinot taksācijas gada ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības:

1) pamatlīdzekļiem likuma “Par IIN” 11.5 pantā ir noteiktas nolietojuma aprēķināšanas metodes (lineārā un degresīvā), kā arī nolietojuma aprēķināšanas likmes, kuras drīkst mainīt ne biežāk kā 10 gados;

2) pamatlīdzekļu sastāvā drīkst iekļaut inventāru, kura vērtība pārsniedz 1000 eiro;

3) saimnieciskās darbības izdevumi iedalīti divās grupās – tādi, ko deklarācijā drīkst iekļaut pilnā apmērā, un tādi, kurus deklarācijā iekļauj 80% apmērā no taksācijas gada ieņēmumiem.

Saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā:

1) darba alga un darba devēja VSAOI, tai skaitā solidaritātes nodoklis, ko saimnieciskās darbības veicējs maksā par saviem darbiniekiem;

2) nekustamā īpašuma nodoklis;

3) pamatlīdzekļu nolietojums, kas aprēķināts saskaņā ar likuma “Par IIN” 11.5 pantu;

4) kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

To, kā izdevumu ierobežojumu apmērs ietekmē ar IIN apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāji jau izjuta, sagatavojot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu. Īpaši jūtams tas noteikti bija tiem nodokļu maksātājiem, kas darbojās nozarēs, kas nav saistītas ar lauksaimniecību un attiecīgi nesaņem lauksaimniekiem paredzētos atbalsta maksājumus.

D31 pielikums tiek aizpildīts, vadoties no IK ieņēmumu un izdevumu pārskata, pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un ierakstiem grāmatvedības kontos. Tā kā raksta sagatavošanas brīdī gada ienākumu deklarāciju EDS vēl sagatavot nav iespējams, tad nevaru izvērtēt, vai ir novērstas visas tās problēmas, kas šajā pielikumā bija 2018. gada deklarācijā.

D3 pielikumu aizpilda, izmantojot informāciju no “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla”, pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un krājumu inventarizācija saraksta. Žurnālā gada laikā visi izdevumi jau noteikti ir uzskaitīti sadalījumā gan pa nozarēm, gan arī atkarībā no tā, vai piemērojami pilnā vai 80% apmērā. Ieteiktu IIN žurnālā arī proporcionāli sadalāmajiem izdevumiem žurnāla aili sadalīt divās apakšailēs – pilnā un ierobežotā apmērā piemērojamiem. Nākamais solis deklarācijas sagatavošanā – proporcionāli sadalāmo izmaksu sadalīšana, attiecinot uz lauksaimniecības un uz citu nozaru ieņēmumiem.

Proporcionālo izmaksu sadalīšana tiek veikta atbilstoši ieņēmumu īpatsvaram. Ja, piemēram, ieņēmumi no lauksamniecības ir 10 000 eiro, ieņēmumi no citām nozarēm 2000 eiro, proporcionāli sadalāmās izmaksas 5000 eiro, tad izmaksu sadalīšana veicama šādi:

 • izrēķina lauksaimniecības ieņēmumu īpatsvaru kopējos ieņēmumos 10 000/(10 000+2000) x 100 = 83,33%;
 • citu nozaru ieņēmumu īpatsvars 100 - 83,33 = 16,67%;
 • proporcionāli sadalāmās izmaksas, kas attiecas uz lauksaimniecību 5000  x 83,33/100 = 4166,50 eiro;
 • proporcionāli sadalāmās izmaksas, kas attiecas uz citām nozarēm 5000 - 4166,50 = 833,50 eiro.

Pēc inventarizācijas rezultātu apkopošanas un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas veic  žurnālā uzskaitīto izdevumu precizēšanu. Lai izdevumu precizēšanā kāds postenis neaizmirstas, var izmantot VID metodiskajā materiālā piedāvāto izdevumu precizēšanas tabulu:

Vēl nedaudz būtiskas informācijas deklarācijas aizpildītājiem – saimnieciskās darbības veicējiem:

 • ar IIN neapliekamais ienākums no lauksaimnieciskās darbības ir 3000 eiro;
 • ar IIN apliekamajā ienākumā neiekļauj summas, kas saņemtas kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
 • izdevumu ierobežojumu 80% apmērā nepiemēro maksātājiem par pirmo taksācijas gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā darbība, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
 • ja taksācijas gadā nav maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu un no saimnieciskās darbības netiek aprēķināts IIN, ir jārēķinās ar minimālo nodokli 50 eiro  apmērā (minimālā nodokļa aprēķins netiek piemērots par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.)

Pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai

Lauksaimniekiem atgādinu, ka līdz 15. aprīlim, iesniedzot ziņojumu par pašnodarbinātā VSAOI 2020. gada 1. ceturksnī, jānorāda arī par 2019. gadu gūtais ienākums no lauksaimnieciskās darbības, no kura jāmaksā 5% pensiju apdrošināšanai.

! Par gadu kopumā 5% aprēķins veicams tikai ienākumam no lauksaimniecības. Ja tiek gūti ienākumi no citām nozarēm, tad 5% pensiju apdrošināšanai aprēķina par katru ceturksni visa gada laikā.

Lai vieglāk izprast, kā 5% iemaksu aprēķins veicams, var izmantot VID sagatavoto metodisko materiālu: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/1003-mm_pasnodarbinata_obligatas_iemaksas_003_002.pdf

Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības eksperte