Jūs atrodaties šeit

Gada ienākuma deklarācijas par 2017. gadu sagatavošana

Grāmatvedība

Prātus šobrīd vairāk nodarbina jaunā nodokļu reforma, bet attiecībā uz 2017. gada ienākuma deklarācijas sagatavošanu tā vēl neattiecas. Tāpat kā pagājušogad, sākot ar 1. martu un beidzot ar 1. jūniju, jāiesniedz gada ienākuma deklarācija vēl saskaņā ar “veco” kārtību.

Deklarācija minētajā termiņā obligāti jāiesniedz fiziskām personām, kas:

  • veic saimniecisko darbību, tai skaitā zemnieku saimniecību (z/s) un zvejnieku saimniecību īpašnieki (ja vien tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji), individuālie komersanti;
  • guvušas ienākumus ārvalstīs (izņemot personas, kas saņēmušas algota darba ienākumus kādā ES dalībvalstī);
  • gada laikā guvušas ar nodokli neapliekamus ienākumus, kas kopā pārsnieguši 4000 eiro (visbiežāk – no personīgās mantas pārdošanas);
  • saņēmušas ienākumus, kuri ir ar nodokli apliekami, bet no kuriem izmaksas brīdī IIN (10 vai 23%) nav ieturēts (piemēram, pārdoti kokmateriāli, iznomāta zeme u. c. personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja un kas nav ieturējusi IIN, samaksājot naudu).

Pārējās personas deklarāciju var sniegt brīvprātīgi, piemēram, lai saņemtu pārmaksas atmaksu (ja gada laikā tika maksāts IIN), turklāt  nav jāievēro termiņš 1. jūnijs, bet deklarāciju var sniegt trīs gadu laikā, tas ir, par 2017. gadu – līdz 2020. gadam ieskaitot. Brīvprātīgi deklarāciju sniedzot, pietiek aizpildīt tikai sadaļas D4 un D.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā pieejams plašs skaidrojošais materiāls, kas atrodas sadaļā Sākums/Gada ienākuma deklarācija. Noteikti var zvanīt arī uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, kur sniegs skaidrojumu par deklarācijas aizpildīšanu.

Deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Aizpildot deklarāciju EDS, daļa informācijas par personu tiek aizpildīta automātiski no VID rīcībā esošajiem datiem. Bet tie ir jāpārbauda, lai nesanāk aplikt dubultā vienu un to pašu. Arī vēlāk, ja VID veic kādus pārrēķinus jau iesniegtajās deklarācijās, – pārbaudiet tos. Nepārmaksājiet tur, kur tas iespējams!

Deklarācijas veidlapa

Būtisku izmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav. Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta MK noteikumos Nr. 568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kuros ir arī norādījumi deklarācijas aizpildīšanai. Saimnieciskās darbības veicējiem noteikti jāaizpilda deklarācijas D3 pielikums (ja vienkāršā ieraksta grāmatvedība) vai D31 pielikums (ja divkāršā ieraksta grāmatvedība).

Gatavojot D3 pielikumu, dati jāņem no “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla” 13.–16. ailēm (ieņēmumi) un 19.–21. ailēm (izdevumi), kā arī no pamatlīdzekļu uzskaites kartiņām izdevumos iekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu. Bet jāatceras, ka ieņēmumi jāsaskaņo ar izdevumiem. Tas nozīmē, ka izdevumus, kas veikti 2017. gadā, bet neattiecas uz 2017. gada ieņēmumiem, deklarācijā neiekļauj. D31 pielikuma aizpildītāji papildus deklarācijai sagatavo arī individuālā komersanta finanšu pārskatu.

Ja fiziska persona neveic saimniecisko darbību, bet ir saņēmusi ieņēmumus no meža ciršanas tiesību vai kokmateriālu pārdošanas no  personas, kas neieturēja no darījuma IIN, tas jāuzrāda deklarācijas D11 pielikumā. Šādam ienākumam var piemērot attaisnoto izdevumu normu – ciršanas tiesību gadījumā 25%, kokmateriālu 50%.

Piemērs. Persona par 1000 eiro pārdod fiziskajai personai kokmateriālus no savā īpašumā esoša meža. Aprēķini ir šādi:

* attaisnotie izdevumi: 1000x0,5=500 eiro,

* apliekamais ienākums: 1000-500=500 eiro,

* nodoklis no ienākuma: 500 x10%=50 eiro.

Ja fiziskajai personai gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti vai arī persona izvēlas to iesniegt brīvprātīgi, deklarācijā nenorāda ienākumus, no kuriem jau to izmaksas brīdī ieturēts IIN 10% apmērā.

Minimālais nodoklis

Ja no saimnieciskās darbības aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 50 eiro vai tā nav vispār, jāmaksā 50 eiro nodoklis izņemot:

- ja veiktas IIN vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par darbiniekiem, vai, ja veiktas VSAOI par sevi kā pašnodarbinātu personu;

- ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta 2016. vai 2017. gadā, vai 2017. gadā saimnieciskā darbība izbeigta.

Nodokļa samaksas termiņi

Deklarācijā aprēķinātais IIN jāsamaksā sekojošos termiņos:

- ja nodoklis ir līdz 640 eiro – 16. jūnijs,

- ja nodoklis pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt budžetā 3 reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam, katru reizi iemaksājot 1/3 no šīs summas.

IIN avanss

Reizē ar deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam VID izveido aprēķinu par nodokļa avansa maksājumu. Tātad deklarācijas iesniedzējam pašam tas vairs nav jādara. Z/s vai piemājas saimniecību īpašnieka ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas  avansa maksājumi tiek noteikti tādā apmērā, kas atbilst nodoklim no puses iepriekšējā gada apliekamā ienākuma.

Avansa maksājumi jāveic ne vēlāk kā 15. martā, ne vēlāk kā 15. jūnijā, ne vēlāk kā 15. augustā un ne vēlāk kā 15. novembrī.

Par izglītības un ārstniecības izdevumiem

Šiem izdevumiem ir limits – deklarācijā uzrādāmi visi attaisnotie izdevumi, bet 2017. gadā no tiem tiks attiecināti tikai 215 eiro vienam cilvēkam. Ja izdevumu bijis vairāk par šo summu, – tos varēs attiecināt nākamo piecu gadu laikā. Ierobežojums 215 eiro neattiecas uz plānotajām operācijām, zobārstniecības pakalpojumiem, olšūnu punkciju un endoprotēzēm.

No ārstniecības izdevumiem ne visi ir iekļaujami. Iekļauj tikai, ja pakalpojumu sniegusi ārstniecības personu reģistrā reģistrēta un sertifikātu saņēmusi persona. Izdevumus par zālēm neiekļauj.

Deklarācijā EDS katrs attaisnojuma dokuments jāievada atsevišķā rindā, kā arī jāpievieno dokumenta kopija. Ārstniecības un izglītības izdevumus norāda deklarācijas D4 pielikumā.

Vienā deklarācijā var veidot vairākus D4 pielikumus, piemēram, par bērna, vecāka, vīra, sievas un citu likumā atļauto personu izdevumiem, ja viņi vai kāds cits tos nav iekļāvis savā deklarācijā. Katram atsevišķi piemēro limitu 215 eiro. Piemēram, saviem izdevumiem limits ir 215 eiro, bērna izdevumiem arī limits 215 eiro utt.

Par ziedojumiem un dāvinājumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanu

Deklarācijā var iekļaut tikai summas, kas ziedotas vai dāvinātas sabiedriskā labuma statusa organizācijām, budžeta iestādēm un politiskajām partijām. Minētās summas norāda deklarācijas D sadaļā 08., 08.1. un 09. rindās.

Bet ir limits: ziedojumi+dāvinājumi+iemaksas pensiju fondos+dzīvības apdrošināšanas prēmijas kopā nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma lieluma (deklarācijas D daļas 03. rinda).

Iemaksas pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas katras atsevišķi nedrīkst pārsniegt 10% no D daļas 03. rindas.

Piemērs. Fiziskā persona iemaksājusi 2017. gadā privātā pensiju fondā 250 eiro. Fiziskās personas gada apliekamais ienākums (D daļas 03. rinda) ir 1000 eiro. Deklarācijas D daļā 09. rindā var rakstīt tikai 100 eiro=10% no 1000 eiro, nevis visu iemaksāto summu 250 eiro.

Par diferencēto neapliekamo minimumu (DNM)

Pildot deklarāciju EDS, tas jau ir aprēķināts, bet, ņemot vērā, ka var būt kļūdas, vienmēr labāk ir rēķināt arī pašam. Nosakot DNM apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (t. sk.  ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi), izņemot likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus, saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu, un ienākumu, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli.

Ja 2017. gadā apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir līdz 4800 eiro (ieskaitot) – vidēji mēnesī 400 eiro, tad, iesniedzot deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, kas ir 1380 eiro. Ja gada laikā gūtie ienākumi ir robežās no 4800,01 līdz 13 200 eiro – vidēji 400 līdz 1100 eiro mēnesī, piemērojamais DNM  pakāpeniski samazinās – atkarībā no ienākuma apmēra.

DNM aprēķināšanai 2017. gadā tiek ņemti vērā šādi rādītāji:

* GNMmax– maksimālais gada neapliekamais minimums (1380 eiro);

* koeficients 0,0786;

* AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (4800 eiro);

* AI – personas gada apliekamie ienākumi.

DNM=GNMmax-0,0786x(AI -AImin).

Ja persona ir pensionārs, tiek piemērots pensionāra neapliekamais minimums. DNM piemērošana uz šo personu neattiecas.

Ja ienākumu apmērs ir virs 13 200 eiro (vidēji virs 1100 eiro mēnesī), tad piemēro tikai minimālo neapliekamo minimumu, tas ir 720 eiro gadā.

Piemēri. 1. Ja persona saņēmusi algu 4500 eiro gadā (375 eiro mēnesī) un tai gada laikā piemērots NM 720 eiro (60 eiro mēnesī), var iesniegt deklarāciju, un 720 eiro vietā piemērot 1380 eiro (tas ir maksimālais NM) un saņemt atpakaļ nodokļa pārmaksu vismaz 151,8 eiro (23% no 660 eiro, kas veidojas 1380-720);
2. Ja persona saņēmusi algu 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī) un tai gada laikā piemērots NM 720 eiro, var iesniegt deklarāciju un 720 eiro vietā piemērot DNM 1285,68 eiro, kuru nosaka šādi: 1380-0,0786 x(6000-4800) un saņemt atpakaļ 130,11 eiro (23% no 1285,68-720);
3. Ja persona saņēmusi algu 14 400 eiro gadā (1200 eiro mēnesī) un tai gada laikā piemērots NM 720 eiro, deklarāciju NM dēļ nav nozīmes sniegt (ja nav citi attaisnotie izdevumi), jo vairāk par 720 eiro nevar piemērot;
4. Pensionārs saņēmis pensiju 3385 eiro gadā. Deklarāciju NM dēļ var nesniegt (ja nav citi attaisnotie izdevumi), jo jau gada laikā pensijai piemēroti 2820 eiro pensionāra NM.

Noderēs, aizpildot 2017. gada deklarāciju

Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības – 3000 eiro

Neapliekamais minimums – 720 eiro (60 eiro x 12)

Neapliekamais minimums pensionāram – 2820 eiro (235 eiro x 12)

Atvieglojums gadā par apgādībā esošu personu – 2100 eiro (175 eiro x 12)

Atvieglojumu summa personai, kam noteikta invaliditāte:

  • 1848 eiro gadā (154 eiro x 12) – I vai II invaliditātes grupa
  • 1440 eiro gadā (120 eiro x 12) – III invaliditātes grupa

Atvieglojums politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam – 1848 eiro gadā (154 eiro x 12)

Ārstniecības un izglītības attaisnoto izdevumu summas limits – 215 eiro (plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem nav limita)

Anda Skadiņa, 

Grāmatvedības konsultante