Jūs atrodaties šeit

Ekonomiskie rādītāji UIN aprēķinam

Grāmatvedība

Valsts ieņēmumu dienests ir apkopojis informāciju par ekonomiskajiem rādītājiem, kas izmantojami UIN aprēķinam par 2015. gadu.

Taksācijas periodā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.4 panta pirmās daļas piemērošanas vajadzībām):

 • eiro 3,20%;
 • ārvalstu valūtās 4,06%.

Likmju noteikšanai izmantojama Latvijas Bankas publicētā informācija: https://www.bank.lv/statistika/procentu-likmju-statistikas-raditaji/procentu-likmes-nodoklu-aprekinam.

Patēriņa cenu indekss 2015. gada decembrī, salīdzinot ar 2014. gada decembri, ir 0,3% (jeb 100,3) (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23. panta piemērošanas vajadzībām).

Koeficientu noteikšanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā publicētā informācija: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/paterina-cenas-galvenie-raditaji-30385.html.

 

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR UIN”

“Latvijas Vēstnesī” 2016. gada 15. februārī tika publicēti grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Likumā “Par UIN” mainītas atsauces uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” saistībā ar to, ka spēku ir zaudējis “Gada pārskatu likums”.

Lauksaimniekiem aktuāli ir likuma Pārejas noteikumu 116. punkta grozījumi, kas nosaka, ka līdz 2018. gada 31. decembrim ir pagarināts termiņš, kurā ar nodokli apliekamajā ienākumā neietver valsts atbalstu lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA PAR 2015. GADU

Ar 1. martu sākas laika posms, kurā fiziskās personas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz gada ienākumu deklarācijas par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem.

Personām, kurām deklarācija jā iesniedz obligāti, tas ir jāizdara laika posmā no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Pienākums obligāti iesniegt gada ienākumu deklarāciju attiecas uz personām, kuras 2015. gadā:

 • veikušas saimniecisko darbību (piemēram, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības, ir individuālie komersanti);
 • guvušas ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
 • guvušas ar IIN neapliekamus ienākumus, kas gadā kopā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • guvušas ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā; 
 • guvušas citus ar IIN apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Tiem, kas ir reģistrējuši saimniecisko darbību, jāņem vērā, ka arī šogad tiek piemērots minimālais nodokļa maksājumu apmērs 50 eiro apmērā. Minimālais nodokļa maksājums tiek aprēķināts, ja nodoklis no saimnieciskās darbības nesasniedz 50 eiro vai arī gads noslēdzies ar zaudējumiem, un nodoklis nav aprēķināts vispār. Likums “Par IIN” paredz gadījumus, kad minimālais nodoklis netiek piemērots, un tie ir gadījumi, ja saimnieciskās darbības veicējs 2015. gadā ir veicis:

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai
 • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu.

Tāpat minimālo nodokli nepiemēro tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas saimniecisko darbību ir reģistrējuši 2014. vai 2015. gadā, vai arī 2015. gadā saimniecisko darbību izbeiguši.

Ja uz fizisko personu neattiecas obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, tad to var iesniegt brīvprātīgi. Iesniedzot deklarāciju brīvprātīgi, uz tās iesniegšanu neattiecas termiņa ierobežojums līdz 1. jūnijam. Deklarāciju brīvprātīgi drīkst iesniegt par pēdējiem trim taksācijas gadiem. Parasti deklarāciju brīvprātīgi iesniedz, lai atgūtu gada laikā pārmaksātās IIN summas, jo:

 • nav piemērota visa neapliekamā minimuma summa vai atvieglojumi par apgādībā esošajām personām,
 • ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem,
 • veikti ziedojumi un dāvinājumi,
 • veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos,
 • veikti apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Dažas svarīgas summas, kas var noderēt, sagatavojot gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadu:

Neapliekamais ienākums no lauksaimnieciskās darbības ir 3000 eiro.

Gada neapliekamais minimums ir 900 eiro (75 x 12).

Gada neapliekamais minimums pensionāram ir 2820 eiro (235 x 12).

Atvieglojumu summa gadā par apgādībā esošu personu ir 1980 eiro (165 x 12).

Atvieglojumu summa personai, kurai noteikta invaliditāte:

 • 1848 eiro gadā (154 x 12) – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;
 • 1440 eiro  gadā (120 x 12) – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa.

Personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, nodokļa papildu atvieglojumu summa ir 1848 eiro gadā (154 x 12).

Ārstniecības un izglītības attaisnoto izdevumu summas limits ir 213,43 eiro (limits neattiecas uz izdevumiem par plānotajām operācijām un uz zobārstniecības pakalpojumiem).

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru