Jūs atrodaties šeit

Atgādinām par lauksaimniekiem aktuāliem jautājumiem

Grāmatvedība

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienestā, varēs no 11. aprīļa līdz 22. maijam.

Ir noteikts pārejas periods (līdz 2017. g.) platību maksājumu iesniegšanai elektroniski, t. i.:

  •    Šogad elektroniski pieteikumu iesniedz saimniecības, kurās ir vairāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai ”Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam.
  •   Lauksaimnieki, kuri vēlas 2016. gadā iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 2016. gada 15. aprīlim iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā.   

Lai varētu lietot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.

Līdz šī gada 1. aprīlim EPS ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus. Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā nav uzrādīts lauku bloks, situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un koku, krūmu grupām, nav norādīts dabā esošs ainavu elements, ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements.

Ne vēlāk kā līdz 15. maijam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) ir jāveic Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšana.

Līdz šā gada 15. maijam Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ).  2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2014.–2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t. i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei. Sīkāka informācija www.daba.gov.lv

Pieteikums bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijai jāiesniedz līdz 1. aprīlim vienā no sertifikācijas institūcijām – Sertifikācijas un testēšanas centrā (Dārza ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126) un biedrībā “Vides kvalitāte” (Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169). Pieteikumi ir pieejami sertificējošo iestāžu mājaslapās internetā: www.stc.lv, www.videskvalitate.lv. Sīkāku informāciju var gūt, zvanot Sertifikācijas un testēšanas centram pa tālruni 64130013, “Vides kvalitātei” – 67709001.

No 1. marta sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

                                                                                                                                                                     

Sagatavoja Raimonda Ribikauska,

LLKC Dobeles konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

 

Pievienot komentāru