Jūs atrodaties šeit

Aktuāla informācija no VID

Grāmatvedība

Iespējams, ka daļa “Lauku Lapas” lasītāju ir saņēmuši ziņu, ka iekļauti VID padziļinātās sadarbības programmā. Līdz šim, lai kļūtu par Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, bija pašiem jāpiesakās un jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.

Kopš šī gada 1. janvāra Padziļinātās programmas dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. Katra līmeņa dalībniekiem ir pieejamas dažādas priekšrocības pēc noteiktiem kritērijiem un vienlaikus nodrošināts vienkāršotāks programmas administrēšanas un uzraudzības process. Piemēram, dalībai Padziļinātās sadarbības programmā komersantiem vairs nav īpaši jāpiesakās un jāgaida līdz komisija to izskatīs. Dalību attiecīgajā sadarbības programmas līmenī VID komersantam piedāvā automātiski, pamatojoties uz pirms tam VID informācijas sistēmās veikto izvērtēšanu.  

Programmas priekšrocības ir saistītas ar saīsinātiem termiņiem, kādos programmas dalībnieki saņem VID atbildes un konsultācijas, PVN atmaksu, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm, kā arī attaisnoto izdevumu atmaksu zelta līmeņa uzņēmuma darbiniekiem. Tas attiecas arī uz parādu piedziņu, kases aparātu apkalpošanu un akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu. Priekšrocības atkarīgas no līmeņa, kurā uzņēmums iekļauts. 

Visi komersanti tiek vērtēti pēc vienotiem (kopumā 15) kritērijiem, lai varētu pretendēt uz dalību programmā. Papildu  kritēriji tiek piemēroti grupēšanai (pieļaujamo deklarāciju kavējumu skaits, gada neto apgrozījums, valsts budžeta gada ieņēmumu kopsumma, darba ņēmēju vidējais atalgojums), kas katram līmenim ir atšķirīgi.

Šobrīd VID tīmekļa vietnē jau ir publicēti tie komersanti, kuru darbība atbilst augstākajam – zelta līmeņa statusam. Šobrīd zelta līmenis ir piešķirts visiem tiem komersantiem, kuri jau līdz šim bija pieteikušies un iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši tās līdzšinējiem kritērijiem. Sudraba un bronzas līmeņa uzņēmumi būs publicēti šī gada februāra sākumā.

Turpmāk dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtēs reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz divi gadi. Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, priekšrocības un cita informācija pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Padziļinātās sadarbības programma”: https://www.vid.gov.lv/lv/sak-darboties-pilnveidota-valsts-un-komersantu-padzilinatas-sadarbibas-programma.

VID piedāvā personalizētas konsultācijas

Zvanot uz VID konsultatīvo tālruni, pieejamas personalizētas konsultācijas. Lai šādu konsultāciju saņemtu, sarunas laikā zvanītājam jāpieslēdzas savam Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) kontam un jāidentificē sevi, nosaucot konsultantam ekrānā redzamo četrsimbolu kodu.

Gada pārskatu iezniegšanas laiks

Sācies gada pārskatu iesniegšanas laiks. Atgādināšu iesniegšanas termiņus un sastāvdaļas gada pārskatiem.

Biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības gada pārskatus sagatavo atbilstoši MK 03.10.2006. noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. Pārskats iesniedzams līdz 31. martam. Tā kā 2019. gadā 31. marts ir svētdiena, tad 2018. gada pārskata iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. aprīlis. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eiro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā par katru pārskata gadu sagatavo tikai ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.

Pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. Ja biedrībai vai nodibinājumam, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss, ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāki par 800 000 eiro, gada pārskats ir pakļauts obligātai zvērināta revidenta pārbaudei.

Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu apstiprina tās pārvaldes institūcija. Pārskats iesniedzams, izmantojot VID EDS. MK noteikumu 61. punkts atļauj pārskatu iesniegt VID arī papīra formā.

Reliģiskās organizācijas gada pārskatus sagatavo atbilstoši MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”. Tāpat kā biedrību gada pārskats, arī reliģiskās organizācijas gada pārskats par 2018. gadu iesniedzams līdz 2019. gada 1. aprīlim. Gada pārskats reliģiskai organizācijai sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un pielikuma. Ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem divus gadus nepārsniedz 40 000 eiro un grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā, tad iesniedzamas tikai divas pārskata sastāvdaļas – ieņēmumu un izdevumu pārskats un ziedojumu un dāvinājumu pārskats. Pārskatu paraksta reliģiskās organizācijas vadība; pārskats iesniedzams, izmantojot VID EDS.

Uzņēmumu  gada pārskati sagatavojami atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”. Šis likums attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijas Republikā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām[1], kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 eiro.

Likumā noteikts uzņēmumu iedalījums mikro, mazos, vidējos un lielos. Iedalījuma pamatā ir neto apgrozījums, bilances kopsumma un vidējais darbinieku skaits.

Gada pārskats sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma.

Iesniedzamās finanšu pārskata sastāvdaļas atkarībā no tā, kurā kategorijā uzņēmums ietilpst, ir šādas:

 

Pārskats

Mikro/maza

Vidēja/liela

Finanšu pārskats

Bilance

X

X

PZA

X

X

Naudas plūsmas pārskats

 

X

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

 

X

Pielikums

X

X

Gada pārskatiem ir paredzēta arī zvērināta revidenta pārbaude. Zemnieku (zvejnieku) saimniecībām revidenta pārbaude nav nepieciešama – pat ja tā atbilstu revidējama uzņēmuma kritērijiem pēc bilances kopsummas, neto apgrozījuma un darbinieku skaita. Pārējām sabiedrībām pilna gada pārskata revīzija nepieciešama, ja tās rādītāji pārsniedz divus no šiem:

 • bilances kopsumma 800 000 eiro,
 • neto apgrozījums 1,6 milj. eiro,
 • darbinieku skaits 50.

Zvērināta revidenta ierobežota pārbaude nepieciešama sabiedrībām, kuras rādītāji pārsniedz divus no šiem:

 • bilances kopsumma 400 000 eiro,
 • neto apgrozījums 800 000 eiro,
 • darbinieku skaits 25.

Zvērināta revidenta pārbaude obligāta ir tad, ja atsevišķi posteņi gada pārskatā tiek novērtēti un atspoguļoti atbilstoši Starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, kā arī atsevišķos citos likumā noteiktajos gadījumos.

Gada pārskatu paraksta:

 • individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības gada pārskatu – īpašnieks vai cita amatpersona, kurai Uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību;
 • personālsabiedrības gada pārskatu – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;
 • kapitālsabiedrības, kā arī kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu – valde vai tās pilnvarotais valdes loceklis.

Finanšu pārskatu paraksta arī grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis, kas sagatavojis šo pārskatu (norāda vārdu, uzvārdu un pilnu amata nosaukumu vai sabiedrības nosaukumu, vai komersanta firmu un amata nosaukumu).

Gada pārskatu apstiprina:

 • individuālajā uzņēmumā, zemnieka un zvejnieka saimniecībā – īpašnieks,
 • personālsabiedrībā – biedri,
 • kapitālsabiedrībā – dalībnieku sapulce, akcionāru sapulce,
 • kooperatīvajā sabiedrībā – biedru kopsapulce.

Gada pārskats iesniedzams elektroniski, izmantojot VID EDS sistēmu. Iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā mēnesi pēc apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus (vidējs un liels uzņēmums – septiņus) pēc pārskata gada beigām. Tātad – ja pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, pārskats iesniedzams līdz 30. aprīlim.

Linda Puriņa,

Grāmatvedības eksperte


[1] IU, ZS un ZvS gada pārskatu saskaņā ar šo likumu var iesniegt arī tad, ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības nesasniedz 300 000 eiro.