Jūs atrodaties šeit

Paplašinātas konsultāciju izmantošanas iespējas

Ekonomika

Valdība otrdien, 11. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas atbalstam lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Ar grozījumiem ir paplašināts gala labuma guvēju jeb saimniecību (juridisku vai fizisku personu, kas veic saimniecisko darbību) loks, kas var saņemt konsultācijas par ekonomiskajiem jautājumiem, nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju, kā arī palielināts maksimālā atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam.

Līdz šim konsultāciju pakalpojumu par ekonomiskajiem jautājumiem bija iespēja saņemt mazajām saimniecībām, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 tūkstošus eiro. Tomēr, ievērojot mazo saimniecību īpatsvaru Latvijas lauksaimniecībā un to nozīmi lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšanā, kā arī grūtības, ar kādām tās saskaras, realizējot savu produkciju tirgū, tika paaugstināts minētais slieksnis līdz 30 tūkstošiem eiro.

Vienlaikus, lai saimniecības, kuru apgrozījums pārsniedz 30 tūkstošu eiro slieksni, bet vēl nepārsniedz 70 tūkstošu eiro slieksni, motivētu tālākai izaugsmei un attīstībai, nozīmīgs ir zinošu speciālistu atbalsts, kas palīdzētu izvirzīt mērķus uzņēmuma attīstībai un ilgtermiņā sekmētu arī to sasniegšanu. Lai šīs saimniecības spētu iekļauties tirgū, potenciāli piesaistīt arī investīcijas un gudri saimniekot savā uzņēmumā, nepieciešamas sniegt konsultatīvu atbalstu šādu saimniecību attīstībai, nodrošinot iespēju saimniecībām saņemt kompleksu pakalpojumu grozu uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas sekmēšanai. Šāds komplekss pakalpojumu grozs ietvertu ne tikai konsultācijas par obligātās apsaimniekošanas prasībām, labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un atbilstību augu aizsardzības vispārīgiem principiem, bet arī konsultācijas un atbalstu saimniecības vadībai, biznesa plāna izstrādei, ekonomiskai dzīvotspējai, risku izvērtēšanai, saimniecības darbības virzienu izvērtēšanai, mārketinga pasākumiem u.c. jomām, sadarbībā ar konsultantiem izvirzot konkrētus mērķus un uzdevumus saimniecības attīstībai. Noteikumi ir papildināti ar gala labuma guvēju atlases kārtību gadījumiem, kad tiks slēgts vairāku gadu sadarbības līgums par konsultāciju saņemšanu uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai.

Lai saimniecībām, kas atbalsta periodā aktīvi līdz šim izmantojušas konsultāciju pakalpojumus un jau ir sasniegušas noteikto limitu uz vienu gala labuma guvēju, neliegtu iespēju uzlabot saimniecības darbību ar konsultatīvu atbalstu, ir palielināts noteiktais atbalsta apmēra slieksnis no 1500 līdz 3000 eiro. Maksimālais atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam, ja tiek noslēgts vairāku gadu sadarbības līgums par uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu, noteikts 8500 EUR.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai””” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498s
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv