Jūs atrodaties šeit

Jauna kārta pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Ekonomika

No š.g. 18. oktobra līdz 22. novembrim ir atvērta projektu kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" mērķis pamatojas uz lauku saimniecību un kooperācijas attīstības veicināšanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta dažādu investīciju veikšana (tehnikas un iekārtu iegāde, būvju celtniecība u. c.). Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 7 551 117 eiro (septiņi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis viens simts septiņpadsmit eiro); lauku saimniecībām - 75 000 000 eiro (septiņdesmit pieci miljoni eiro).

Apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" mērķis pamatojas uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstības veicināšanu. Atbalsta pretendenti ir jauni un esoši pārstrādes uzņēmumi, kā arī ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. Projekta ietvaros iespējams iegādāties gan investīcijas, gan būvēt būves. 

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir 30 000 000 eiro (trīsdesmit miljoni eiro).

Apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" mērķis pamatojas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošanu, t. sk. meliorācijas sistēmu, laukumu un pievedceļu atjaunošanu/izveidi. Pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 13 594 048 eiro (trīspadsmit miljoni pieci simti deviņdesmit četri tūkstoši četrdesmit astoņi eiro).

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļas “Atbalsta veidi” apakšsadaļā “Projekti un investīcijas”, vai, sazinoties ar LLKC reģionālo biroju ekonomikas konsultantiem.

Jūsu atbilstību pasākumam varat noteikt, izmantojot LLKC izstrādāto ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmu (tiešsaistes adrese: http://esatbalsti.llkc.lv/).

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Papildus jautājumus par projektiem iespējams uzdot forumā: http://forums.llkc.lv/

Informāciju sagatavoja LLKC Ekonomikas nodaļas speciālisti

Limbažu, Ogres, Aizkraukles, Liepājas, Saldus, Jelgavas un Dobeles biroji jaunus klientus projektu sagatavošanai šajā aktivitātē vairs nepieņem