Jūs atrodaties šeit

Atbalsts konsultācijām – plašākas iespējas zemniekiem

Ekonomika

Jau šoruden ES un valsts apmaksātām konsultācijām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā var pieteikties saimniecības, kuru gada apgrozījums ir līdz 30 000 eiro, apmaksāto konsultāciju vērtība – 3000 eiro.

Šādas iespējas paredz augustā valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas atbalstam lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Līdz šim konsultāciju pakalpojumu par ekonomiskajiem jautājumiem bija iespēja saņemt mazajām saimniecībām, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedza 15 tūkstošus eiro. Ņemot vērā, ka Latvijā ir ļoti liels skaits mazo saimniecību, kurām apgrozījums pārsniedz noteikto summu, bet, kurām nepieciešams konsultantu atbalsts saimniekošanas ekonomikas un citu jautājumu sakārtošanā, apgrozījuma slieksnis palielināts līdz 30 tūkstošiem eiro. Lai saimniecībām, kas jau izmantojušas konsultāciju pakalpojumus un sasniegušas noteikto limitu, neliegtu iespēju turpināt uzlabot saimniecības darbību ar konsultatīvu atbalstu, atbalsta apmēra slieksnis palielināts no 1500 līdz 3000 eiro.

Līdz šim LLKC konsultantu pakalpojumus šī pasākuma ietvaros izmantojušas vairāk nekā 6000 saimniecības, kurām bija vajadzīgs LLKC speciālistu atbalsts lopkopības, augkopības, mežsaimniecības un ekonomikas jautājumos. LLKC direktors Kaspar Žūriņš: “Interese par ES un valsts apmaksātiem konsultāciju pakalpojumiem ir liela, un šobrīd varam tos piedāvāt plašākam saimniecību lokam. Atgādināšu, ka LLKC ir 26 biroji visā Latvijā, kur ikviens saimnieks var vērsties pēc palīdzības saimniekošanas jautājumos.”

Augustā apstiprinātie valdības noteikumu grozījumi paredz ieviest konsultāciju atbalstu arī saimniecībām, kuru apgrozījums pārsniedz 30 tūkstošu eiro, bet vēl nepārsniedz 70 tūkstošu eiro slieksni. Pašlaik vēl tiek izstrādāts mehānisms konsultatīvā atbalsta sniegšanai. Šī saimniecību grupa varēs saņemt kompleksu pakalpojumu grozu uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas sekmēšanai. Šāds pakalpojumu grozs ietvertu ne tikai konsultācijas par obligātās apsaimniekošanas prasībām, labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un atbilstību augu aizsardzības vispārīgiem principiem, bet arī konsultācijas un atbalstu saimniecības vadībai, biznesa plāna izstrādei, ekonomiskai dzīvotspējai, risku izvērtēšanai, saimniecības darbības virzienu izvērtēšanai, mārketinga pasākumiem u.c. jomām.

Iepazīties ar noteikumiem un grozījumiem var vietnē likumi.lv, MK noteikumi Nr.155  “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”””.

https://likumi.lv/ta/id/316727-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-8-decembra-noteikumos-nr-695-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba

Pēc ZM informācijas sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja