Jūs atrodaties šeit

Taurupē salīdzina augsnes kaļķošanas materiālus

Augkopība

LLKC sadarbībā ar Ogres novada Taurupes pagasta SIA “Bebruciems”, Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas Zemnieku federāciju 18. jūnijā organizēja lauka dienu par augsnes kaļķošanas nozīmi.

Lauku diena notika SIA “Bebruciems” Taurupes pagasta Ogres novadā, kur ierīkots demonstrējums par dažādu kaļķošanas materiālu salīdzinājumu. Pasākuma pirmajā daļā LLKC augkopības konsultante Ilze Skudra iepazīstināja ar demonstrējuma projektu un demonstrējuma ierīkošanas apstākļiem. Lai lauksaimniekiem demonstrētu kaļķošanas nepieciešamību dažādos reģionos, demonstrējums ierīkots vēl arī divās saimniecībās Dagdas un Dundagas novados. Pirms demonstrējuma ierīkošanas saimniecībā veiktas augsnes analīzes, lai novērtētu kaļķošanas nepieciešamību. Demonstrējuma laukā konstatēts pH 4,6, Ca:Mg attiecība 4.51, kas norāda, ka nepieciešams iestrādāt augsnē kaļķakmens miltus 6 t/ha. Lai demonstrētu dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti, demonstrējuma laukā pirms sējas tika iediskoti dažāda rupjuma kaļķakmens un dolomīts. Iesēti vasaras kvieši ‘Lennox’, lietoti mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi atbilstoši ražas potenciālam. Pēc ražas novākšanas tiks veikts graudu ražas un kvalitātes salīdzinājums starp variantiem, kā arī aprēķināta katra varianta ekonomiskā efektivitāte. Atkārtoti tiks veiktas augsnes analīzes, lai novērtētu pH izmaiņas augsnē.

LLKC augkopības konsultants Andris Skudra informēja, ka Latvijā, pēc Valsts augu aizsardzības dienesta datiem, skābas augsnes, kur augsnes pH – zem 5,5 tīrumos ir 26%, ganībās – 60, pļavās – 42. Tas norāda, ka pļavās un ganībās ir vairāk jāpievērš uzmanība kaļķošanai. Lektors pastāstīja par augsnes agroķīmiskās izpētes nozīmi gan sējumu ierīkošanā, gan mēslošanas plānošanā, par optimāliem augsnes pH rādītājiem dažādiem kultūraugiem, kaļķošanas materiāliem, to veidiem un lietošanu. Lektors uzsvēra augsnes pH nozīmi, lai nodrošinātu optimālu augu barības vielu izmantošanos. Skābās augsnēs ir zema mikrobioloģiskā aktivitāte, kā rezultātā mineralizācija notiek lēnāk, un salmi un augu atliekas sliktāk sadalās. Augsnes kaļķošana uzlabo fizikāli ķīmiskās un mikrobioloģiskās augsnes īpašības.

Lauka dienas otrajā daļā saimniecības īpašnieks Aleksandrs Jaroslavcevs iepazīstināja ar saimniecību un izmantoto tehniku. Saimniecībā 460 hektāros audzē ziemas un vasaras kviešus, ziemas rapsi, lauka pupas un vasaras miežus. Augsnes apstrādē bez tradicionālas apstrādes izmanto arī minimālo sēju. Lauku dienas apmeklētājiem bija iespēja arī novērtēt minimālās sējas sējmašīnu, kā arī kaļķojamā materiāla iestrādes tehniku.

Demonstrējumu laukā varēja salīdzināt kaļķošanas variantus vasaras kviešu sējumā, iepazīties ar mēslošanas un augu aizsardzības pasākumiem. Izvērtās diskusijas starp lauka dienas dalībniekiem par graudaugu audzēšanas tehnoloģijām, par kaļķošanas materiālu iestrādi. Saimnieks vērsa interesentu uzmanību uz kaļķojamā materiālu transporta izmaksām, kas sastāda lielāko daļu izmaksas. Katra varianta izmaksas tiks aprēķinātas pēc ražas novākšanas un informācija tiks publicēta LLKC tīmekļvietnē.

Paldies SIA “Bebruciems” saimniekam par piedalīšanos  demonstrējuma ierīkošanā un Ogres konsultāciju biroja  kolektīvam par atbalstu lauka dienas organizēšanā!

Demonstrējums “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte” ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P24.

Ilze Skudra,

LLKC augkopības konsultante