Jūs atrodaties šeit

Lauka dienā “Liepkalnos” vērtē mēslošanas līdzekļu lietošanu graudaugos

Augkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Tukuma novada Slampes pagasta zemnieku saimniecību ”Liepkalni”, Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas Zemnieku federāciju šogad ierīkoja demonstrējumu “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos”.

Lauka dienas pirmajā daļā Tukuma konsultāciju birojā interesenti varēja uzzināt z/s “Liepkalni” pieredzi graudaugu audzēšanā. Saimniecības īpašnieks Viktors Lindenbergs audzē gan ziemas kviešus, gan ziemas rapsi. Laukaugu audzēšanā izmanto samazināto augsnes apstrādi un mēslošanā izmanto ne tikai minerālmēslus, bet arī šķidrmēslus.

LLKC augkopības konsultante Ilze Skudra lauka dienas dalībniekus iepazīstināja ar demonstrējuma ierīkošanas metodiku un veiktajiem novērojumiem. Demonstrējums ierīkots, lai praktiski parādītu slāpekļa un mikroelementu papildmēslojuma efektivitāti laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās augu attīstības stadijās. Demonstrējums ierīkots ziemas kviešu sējumos. Pēc ražas novākšanas tiks aprēķināta katra varianta ekonomiskā efektivitāte.

Par augšņu agroķīmiskās izpētes nozīmi un to, kā praktiski noņemt augsnes paraugus un analizēt augšņu kartes,  iepazīstināja Valija Kārkliņa no Valsts Augu aizsardzības dienesta. Zinot saimniecības lauku augšņu analīzes, lauksaimniekam ir iespēja racionāli plānot augu maiņu un mēslojumu kultūraugiem. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem  augšņu analīzes obligāti jāveic saimniecībām īpaši jutīgā teritorijā, kuras pielieto mēslošanas līdzekļus laukaugu audzēšanā platībā virs 20 ha un dārzeņiem virs 3 hektāriem, kā arī saimniecībās, kurām jāievēro integrētās audzēšanas nosacījumi.

Lauka dienā piedalījās LLKC augkopības konsultants Andris Skudra, kurš pastāstīja par galvenajiem ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem: augsnes agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanu, augsnes ielabošanas pasākumiem, augu maiņas nozīmi, šķirnēm, sēklas materiāla sagatavošanu, mēslošanas līdzekļiem un to izmantošanu. A. Skudra uzsvēra nepieciešamību slāpekļa minerālmēslu izvēlē pievērst uzmanību slāpekļa formai, kas nosaka, cik ātri mēslojums būs pieejams augam. Augs uzņems ātrāk nitrātu slāpekli nekā amoniju vai amīdu. Atjaunojoties veģetācijai, slāpekļa papildmēslojuma deva atkarīga no laikapstākļiem ziemas periodā, pavasara iestāšanās laika un augu attīstības stadijas (cerošanas). Konsultants aicināja lauksaimniekus pirms laukaugu sējas noteikt sēklu kvalitāti, lai varētu aprēķināt precīzu izsējas normu. Šādu pakalpojumu piedāvā arī LLKC – sēklu laboratorijā noteikt sēklas dīgtspēju. Lektors uzsvēra nezāļu monitoringa nozīmi pēc ražas novākšanas, lai savlaicīgi plānotu nezāļu ierobežošanu sējumos.

Alūksnes konsultāciju biroja konsultants Nikolajs Irtiševs demonstrēja z/s “Kadiķi M.A.” ierīkotā demonstrējuma ziemas kviešu paraugus no kontroles varianta un varianta, kur tika lietots lapu mēslojums Yara Vita Gramitrel 1 l/ha. Augu sakņu sistēma un augi bija labāk attīstīti variantā, kur lietots lapu mēslojums.

 

Lauka dienas otrā daļā interesenti iepazinās ar z/s “Liepkalni”  Tukuma novada Slampes pagastā ierīkoto demonstrējumu un novērtēja ziemāju sējumus. Demonstrējuma vienā variantā tika izmantots lapu mēslojums Yara Vita Gramitrel, lai nodrošinātu ziemas kviešu augus ar nepieciešamajiem mikroelementiem ziemotspējai. Tika salīdzināta augu sakņu sistēma pa variantiem, novērotas līdzīgas sakarības ar Alūksnes novadā ierīkoto demonstrējumu. Sējumu novērtējums tiks veikts arī pavasarī pēc pārziemošanas. Lauka dienas dalībniekiem bija iespēja novērtēt arī citus z/s “Liepkalni” kviešu sējumus.

Demonstrējuma turpinājumā 2019. gada vasarā tiks organizēta lauka diena, lai salīdzinātu mēslošanas variantus. Savukārt demonstrējumu rezultāti būs pieejami LLKC tīmekļvietnē.

Paldies z/s “Liepkalni” saimniekam par atsaucību  demonstrējuma ierīkošanā un Tukuma konsultāciju biroja  kolektīvam par atbalstu lauka dienas organizēšanā!

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P24. Demonstrējums ierīkots vēl arī trīs saimniecībās Pāvilostas, Alūksnes un Daugavpils novados.

Ilze Skudra,

LLKC augkopības konsultante

Foto Galerija: