Jūs atrodaties šeit

Bioloģiskā lauksaimniecības sistēma un bioproduktu marķējums

Augkopība
Lauku attīstība

Eiropas Kopienas normatīvie akti nosaka pamatprincipus par bioloģisko produktu ražošanu, marķēšanu, kontroli un tādējādi arī aizsardzību produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir noteikta vienota kārtība, kādām jābūt obligātajām norādēm bioloģisko produktu marķējumā.

Padomes regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu pielikumā ir uzskaitīti termini (piemēram, LV: bioloģisks, ekoloģisks), kurus var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības regulas prasībām.

Eiropas Savienības dalībvalstīs ir izveidota kontroles sistēma, kurā darbojas viena vai vairākas neatkarīgas valsts un/vai privātas kontroles institūcijas. Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības saimniecību un pārtikas pārstrādes uzņēmumu sertifikāciju veic divas kontroles institūcijas: SO „Vides kvalitāte” (koda Nr. LV-BIO-01) un Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (koda Nr. LV-BIO-02).

Kontroles sistēma ietver visus normatīvajos aktos noteiktos piesardzības un kontroles pasākumus, kas nodrošina godīgas konkurences apstākļus bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem un šo produktu uzticamību patērētāju vidū. Ņemot vērā to, ka sertifikācijas procesam jābūt nepārtrauktam, kontroles institūcija uzņēmumu pārbauda vienreiz gadā, bet augsta riska uzņēmumā tiek veiktas ārpuskārtas un nepieteiktas pārbaudes.

Ja produkti ražoti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem, tad uzņēmumam kontroles institūcija izsniedz sertifikātu, kas dod tiesības produktu marķējumā norādīt atsauces „Bioloģisks”, „Ekoloģisks” vai to atvasinājumus „Bio”, „Eko”. Bioloģisko produktu marķējumā jābūt obligātajām norādēm:

Adrija Sietiņsone,
PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte

Pievienot komentāru